Vedtektene er vedtatt av årsmøte, og det er kun årsmøte som kan endre disse. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen 30 dager før møtet.

Kopiering og bruk av vedtektene tillates kun etter avtale.

VEDTEKTSENDRINGER VEDTATT PÅ ÅRSMØTET 15. MARS 2010

§ 1   NAVN
Foreningens navn er Buer Amatør og Barneteater.

§ 2   FORMÅL
Foreningens formål er å samle teaterinteresserte til aktiv utøvelse av amatørteater i ulike former. Videre å arbeide for å styrke den generelle interesse for teater ved hjelp av egnede informasjonstiltak.  Søke å utvikle spesielt barns evner.
Foreningen har ikke som formål å drive erverv. 
Eventuelle overskudd skal tilfalle foreningens medlemmer i form av kurs og en effektiv organisasjon.
Foreningen kan, når skole eller annen institusjon ber om det, være spesielt behjelpelige med barn med atferdsvansker.  Foreningen er også åpen for funksjonshemmede. Styret har avgjørende myndighet i slike saker.
Foreningen kan dog ikke påta seg økonomiske utlegg i slike tilfelle.

§ 3   MEDLEMSKAP
Foreningen er tilknyttet Frilynt Norge
Som medlem kan opptas enhver person som er interessert i teater.
Medlem må være fylt 10 år før opptak.
Styret kan nekte opptakelse av personer som antas å kunne skade foreningens anseelse eller virke.  Styret kan også  ekskludere medlem som direkte medvirker til dette.
I begge tilfelle kan vedkommende legge saken fram for det ordinære årsmøtet.  Årsmøtet avgjør saken ved simpelt flertall.

§ 4   MEDLEMMENES PLIKTER
Det enkelte medlem er forpliktet til i rimelig utstrekning å være styret og underlagte ledd behjelpelige etter behov.
Foreldre og foresatte til barn og ungdom forplikter seg til å være med på produksjon og framførelse av teateroppsetninger. Det er produksjonsleder som fordeler disse oppgavene.  Barn og ungdom hvis foreldre ikke følger opp dette vil bli vurdert ekskludert fra foreningen.

§ 5   MEDLEMSKONTINGENT
1.    Kontingentens størrelse, minimum etter Frilynts gjeldende satser, fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis for kalenderåret.
       Dette gjelder også ved familiemedlemskap.
       Beløpets størrelse for familiemedlem avgjøres av årsmøtet.
2.    Den skal være betalt innen 31. mai.
3.    Den som ikke har betalt sin kontigent innen utgangen av juni måned, kan av styret strykes som medlem. 
       Vedkommende kan ikke tas opp igjen før skyldig kontingent og eventuelle andre forpliktelser ovenfor foreningen er ordnet.
4.    Styret skal sende purring før medlemskapet opphører.

§ 6   STYRET
Foreningens styre består av følgende syv medlemmer: leder, nestleder, sekretær, kasserer, 1. styremedlem, 2. styremedlem og 3. styremedlem.
Skoleeier og FAU ved Buer skole har møterett og talerett i styret.
Styret pluss to varamenn velges på årsmøte for to år ad gangen.
Leder, sekretær, 1. og 2. styremedlem og ett varamedlem velges det ene året.
Neste år velges nestleder, kasserer, 3. styremedlem og ett varamedlem. (Første gang velges nestleder, kasserer, 1. og 2. styremedlem.for ett år.)
Styret er beslutningsdyktig når minst fem av dets medlemmer er tilstede, inkludert varamedlemmer når disse er i funksjon.  Varamedlemmer trer i funksjon når øvrige i styret har forfall.
Alle saker avgjøres ved simpelt flertall.  Hvert medlem i styret har en stemme.
Om ønskelig kan varamedlemmene innkalles til fulltallige styremøter, men de har da ikke stemmerett, kun tale- og forslagsrett.
Styremøter avholdes når leder bestemmer det, eller når minst to av styrets medlemmer (inkl. varamedlemmer) ber om det. Møtene bør innkalles med omkring en ukes varsel.
Referat fra styremøte skal foreligge senest 14 dager etter avholdt styremøte, og angi tid og sted for neste styremøte.
Varamedlemmene skal få tilsendt de samme dokumenter som de øvrige i styret.

§ 7   STYRETS PLIKTER
Styret plikter å ivareta foreningens interesser i enhver henseende overensstemmende med de fattede lover og bestemmelser i pakt med vanlig foreningsdrift.
Til hjelp i arbeidet kan styret knytte til seg komiteer med bestemte oppdrag.
Styret utarbeider arbeidsinstruks for alle underlagte ledd etter behov.
Styret har det formelle juridiske ansvar for alle oppsetninger innen Buer Amatør og Barneteater.
Styret er videre ansvarlig for avtaler det inngår på foreningens vegne.

§ 8   MEDLEMSMØTER
Styret sammenkaller til medlemsmøter med sikte på å orientere medlemmene om driften, drøfte opplegg for terminen samt diskutere aktuelle ting, arrangere foredrag o.l. og hyggelig samvær hvor særlig nye medlemmer blir viet oppmerksomhet.
Medlemsmøtene innkalles enten ved personlige brev, oppslag eller annonsering i lokalpressen med minst fem dagers varsel.

§ 9   REGNSKAP
Foreningens regnskapsår er fra 1. januar til 31. desember.  Regnskapet skal revideres av revisor valgt på årsmøtet, eller utpekt av styret.
Årsmøtet avgjør om regnskapene skal godkjennes.

§ 10   TEATEROPPSETNING
Ethvert medlem kan framsette forslag til teateroppsetninger.  Forslaget rettes til styret som vurderer alle innkomne forslag, både fra enkeltmedlemmer og fra medlemsmøtet, før det legges frem på styremøte til avgjørelse.
Til hver oppsetning velger styret en produksjonsansvarlig (produksjonsleder), som tilrettelegger produksjonen og foreslår en produksjonsorganisasjon. Denne (organisasjonsplanen) skal diskuteres og godkjennes av styret.
Instruktør og produksjonsleder har avgjørende myndighet ved bestemmelse av rollebesetningen. Tvister avgjøres av instruktør, produksjonsleder og styret i fellesskap.

§ 11   ORDINÆRT ÅRSMØTE
1)    Ordinært årsmøte avholdes hvert år innen utgangen av mars måned og innkalles med minst 14 dagers varsel med angivelse av de saker som skal behandles.
       Det kan, av styret, bestemmes om det skal være bindende påmelding til årsmøte. Hvis det melder seg færre enn 20 % av betalende medlemmer kan styret avlyse
       ordinært årsmøte og innkalle til ekstraordinært årsmøte. Hvis det melder seg mindre enn 20 % av betalende medlemmer til ekstraordinært årsmøte kan styret foreta
       de nødvendige valg selv.
       Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen 30 dager før møtet.  Ved personlig innkalling skal komplett saksliste være angitt. 
       Ved avisannonsering eller ved oppslag kan sakslisten forenkles.
       Årsmøtet er forutsatt at innkallingen har vært foretatt i henhold til foreningens lover.
2)    På årsmøtet skal følgende behandles:
a)  Valg av dirigent.
b)  Valg av referent.
c)  Årsberetning.
d)  Regnskap med revisorers beretning.
e)  Valg av revisor.
f)  Innkomne forslag nevnt i innkallingen.
g)  Valg i henhold til lovene.
h)  Valg av valgkomite på tre medlemmer.
i)  Fastsettelse av medlemskontingent for kommende år.
j)  Tildeling av eventuelle hedersbevisninger.
3)    Årsmøte kan diskutere, men ikke fatte beslutning  om saker som ikke bekjentgjort i innkallingen.
4)    Alle valg skal skje skriftlig om ikke forsamlingen enstemmig beslutter noe annet.  Hvert medlem har en stemme, som bare kan avgis ved personlig fremmøte.
5)    Alle saker på årsmøtet avgjøres med simpelt flertall, dog må forandringer av foreningens lover ha 2/3 flertall og kan bare foretas på ordinært årsmøte etter å ha vært
       ført opp på sakslisten.
6)    Stemmeberettiget er alle medlemmer, eller medlemmers foresatte, som har oppfylt sine forpliktelser ovenfor foreningen.

§ 12   EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
Ekstraordinært årsmøte innkalles av styret når det finner det nødvendig, eller minst 1/3 av foreningens stemmeberettige medlemmer skriftlig ber om det.
Innkallingen må skje med minst 10 dagers varsel med angivelse av hvilke saker som skal behandles.
Forsamlingen kan ikke fatte vedtak om andre saker enn de som er angitt i innkallingen.
Ellers følges de ordinære regler for årsmøte.

§ 13   OPPLØSNING
Forslag om oppløsning av Buer Amatør og Barneteater må, for å bli vedtatt ha 3/4 flertall på ordinært og ekstraordinært årsmøte. Ekstraordinært årsmøte skal avholdes etter seks måneder fra ordinært årsmøte. Blir beslutningen fastholdt på ekstraordinært årsmøte skal det nedsettes et utvalg på tre medlemmer som har ansvar for at følgende blir fulgt:
1)    Foreningens midler settes på sperret bankkonto.
2)    I ett år fra oppløsningen kan midlene brukes til ev. ny oppstarting av Buer Amatør og Barneteater.
3)    Etter dette tilfaller alle midler og eiendeler Kulturkontoret i Skien kommune, i den grad dette kan gjøre seg nytte av disse.
4)    Eventuelle resterende tilfaller grupper / foreninger med samme formål som Buer Amatør og Barneteater.